A középfokú nyelvtudásról akkor beszélünk, ha az alapszintű nyelvtant (gondolok itt a B1 szinten elvárt szerkezetekre) kevés hibával, magabiztosan használjuk és emellett megpróbálkozunk összetettebb szerkezetekkel is, még ha azok nem mindig tökéletesek is. Az a tapasztalatom, hogy a B1 szinten ideálisnak számító szerkezetek használata csak középfokra érik be, ott viszont már alapelvárás. Tehát a B1 szint elvárásait alapul véve, nézzük mennyivel kell többet tudni B2 szinten.

Szeretném hangsúlyozni ismét, hogy a tankönyvekben B2 szinten elvárt szerkezetek egy része nem szokott beérni ezen a szinten és a tanuló anélkül tesz sikeres nyelvvizsgát, hogy ezeket használni tudná. Ezeket hívom én „ideális esetben” ismert szerkezeteknek (lásd a cikk végén).

  • A jelen, múlt és jövő idők különböző típusait magabiztosan egymással összefüggően vagy éppen tudatosan megkülönböztetve kell tudni használni. Példa egy múlt idejű szituációra: She was winning when her opponent scored three points in a row. She had no idea that the other player had taken drugs to perform better. Itt a három múlt időt használjuk logikusan egy szituáción belül. B1 szinten ez még nem nagyon szokott menni, még ha tisztában is van a tanuló külön-külön az egyes szerkezetekkel.
  • Melléknévfokozás és összehasonlítás témában is a magabiztosságot és a változatos használatot emelném ki: This topic is the least difficult to understand. Használjuk és fokozzuk a határozószavakat is: Who drives the most carefully in your family? További példák összehasonlító szerkezetekre: His new car looks the same as his old one. / She doesn’t work as much as her husband.
  • A módosító segédigék (modals) terén újdonság a „deduction”, azaz következtetés kifejezése a bizonyosság mértékétől függően: She might be a doctor./ She can be a doctor./ She must be a doctor. / She can’t be a doctor. Új kifejezés: be able to: She has been able to speak Italian since she started school.
  • A szenvedő szerkezetet (passive) minden igeidőben kell tudni használni. Néhány példa: My living room is being painted right now./ My car has been stolen./ This task has to be done by Friday.
  • Függő beszéd (reported speech): biztos, hogy csak középfokú szintre érik be annyira, hogy a tanuló használni tudja. Új lehet az utasítások „riportálása”: The teacher told the students to be quiet./ The doctor told me not to worry.
  • Vonatkozó mellékmondatok (Relative clauses) mindkét fajtáját tudni kell használni. Defining: This is the book (which/ that) I have told you about. Non-defining: My mum, who lives in a village, is nearly 90 years old.
  • „Ugye”-kérdések (kétféle hanglejtéssel!): She lives in London, doesn’t she?
  • „Echo questions”: A: I went to the cinema last night. B: Did you?
  • „Én is” / „én sem”: A: I haven’t been to the USA. B: Neither have I.

„Új” szerkezetek:

Present Perfect Continuous: „My shoes are dirty. I’ve been working in the garden.

Past Perfect Continuous: We’ve been travelling for about two hours when we got a puncture.

Conditionals: Feltételes mód harmadik szintjét (3rd conditional) is tudni kell: If she had asked her mum, she would have helped her.

Future time clauses: Az „if” mellett tudni kell használni egyéb, hasonlóan „működő” szavakat: You won’t pass the exam unless you study harder. / I’ll eat a sandwich as soon as I get home./ I won’t get married until I get my degree. / Take an umbrella with you in case it rains. Ide tartoznak még: after, before, when.

„Wish” + past simple or would: I wish I could speak English fluently. / I wish you wouldn’t smoke in the house.

Ideális esetben ismert szerkezetek:

Future Continuous: This time next month I’ll be hiking in the Alps.

Future Perfect: I’ll have finished my report by next Monday.

Past modals: Paul hasn’t arrived yet. He might have got lost again. / It’s your fault. You should have told me about your problem. / They probably couldn’t see us because it was too dark. = They can’t have seen us, it was too dark.

Reported speech: Új szavak használata a ‘said’ és ‘told’ mellett. pl: My mum advised me to stay at home. / I persuaded my husband to look for a new job. Hasonló szavak még: accused, apologised, promised, deny, stb.

„Wish” + past perfect: I wish you had come home earlier.

Tehát, ha középfokú nyelvvizsgára készülsz, akkor a fenti szerkezetekkel legyél tisztában és az „ideális esetben ismert szerkezeteket” sem árt tanulmányoznod.

Különböző szinteken elvárt nyelvtani szerkezetek (B2)
Megosztás: